Regulamin

REGULAMIN AQUA FITCLUB

 1. Wejście na obiekt jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu.
 2. Każdy klient AQUA fitclub zobowiązany jest do zapoznania się i przestrzegania niniejszego regulaminu.
 3. AQUA fitclub podzielony jest na 3 strefy: strefę mokrą, siłownię oraz fitness. Na każdej strefie obowiązuje opaska w odpowiednim kolorze, którą Klient klubu dostaje na recepcji (tj. kolor niebieski- strefa mokra, czerwony- siłownia, zielony- fitness oraz BodySpace, czarny- VIP) i przez okres pobytu na obiekcie zobowiązany jest do noszenia jej.
 4. Osoby niepełnosprawne, wymagające bezpośredniej opieki oraz osoby ze skłonnościami do ataków skurczów lub utraty przytomności na strefie mokrej mogą przebywać tylko z pełnoletnim opiekunem.
 5. Osoba, która celowo lub mimowolnie zanieczyściła basen będzie obciążona kosztami uzdatniania w celu uzyskania prawidłowej jakości wody. W przypadku dzieci odpowiedzialność poniesie opiekun dziecka.
 6. Dzieci do lat 3 wchodzą na strefę mokrą na odpowiedzialność opiekunów.
 7. W saunach z drewnianą podłogą należy przebywać z dwoma ręcznikami- jednym okrywającym oraz drugim podłożonym pod całym ciałem (włącznie ze stopami).
 8. W basenie rekreacyjnym oraz solankowym zawsze obowiązuje strój kąpielowy za wyjątkiem wyznaczonych godzin. Dzieciom do lat trzech wskazane jest stosowanie w celach ochronnych wodoodpornych pieluchomajtek.
 9. Kąpiący się nie powinni wchodzić do niecek wodnych oraz saun w klapkach,natomiast w całej strefie mokrej włącznie z szatniami i prysznicami poruszamy się w klapkach.
 10. W trakcie trwania zajęć zorganizowanych w niecce basenowej obowiązuje bezwzględny zakaz wchodzenia do basenu przez osoby nieposiadające karnetu/wejścia na dane zajęcia.
 11. Bezwzględnie każda osoba przed wejściem na strefę mokrą powinna dokładnie umyć mydłem całe ciało i spłukać pod natryskiem (bez kostiumów kąpielowych).
 12. Wstęp na strefę mokrą AQUA fitclubu dozwolony jest osobom posiadającym niebieską lub czarną opaskę i uprzednio opłaconym wejściem zgodnie z obowiązującym cennikiem. Po upływie opłaconej godziny automatycznie nastepuje naliczanie minutowe.
 13. Na strefę mokrą nie będą wpuszczane osoby:

• z ranami otwartymi,

• z zakaźnymi chorobami skóry,

• których stan higieny odbiega od ogólnie przyjętych norm,

• których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub innych środków odurzających.

 1. Na strefie mokrej zabrania się biegania, skakania do wody, wnoszenia toreb (oprócz toreb z rzeczami do pielęgnacji dzieci) oraz wynoszenia śniegu poza groty.
 2. Osoby niepełnoletnie wraz z opiekunem, mogą przebywać na terenie strefy mokrej do godz. 20:00.
 3. Osoby o niestabilnym stanie zdrowia (schorzenia serca, zaburzenia krążenia, równowagi lub temu podobne) mogą korzystać ze „strefy mokrej” ze szczególną ostrożnością, po konsultacji z lekarzem oraz na własną odpowiedzialność.
 4. Każdy pracownik klubu ma prawo odmówić Klientowi korzystania z usług bez podania przyczyny.
 5. W przypadku złego samopoczucia, urazów, kontuzji, wszelkich poważnych problemów zdrowotnych oraz ciąży – należy poinformować o tym instruktora przed rozpoczęciem aktywności fizycznej.
 6. Klient klubu zobowiązany jest ze względów higienicznych posiadać i używać ręcznik na siłowni oraz zajęciach fitness.
 7. Za szkody materialne wynikłe na skutek nie zachowania ostrożności lub nieprawidłowego użytkowania wyposażenia naszego klubu odpowiada ćwiczący.
 8. Klienci są zobowiązani do noszenia odpowiedniego ubioru sportowego w trakcie wykonywania ćwiczeń.
 9. Przed wejściem na salę fitness oraz siłownię obowiązuje zmiana obuwia na sportowe (innego niż przyszło się do klubu). W przypadku korzystania z kortów do squasha obowiązuje obuwie zmienne z białą podeszwą.
 10. Jedno wejście w karnecie ilościowym na zajęcia fitness (4, 8 wejść) daje możliwość skorzystania z jednych zajęć fitness (1wejście= 1h zajęć fitness).
 11. Każdy Klient przebywający na obiekcie zobowiązany jest do bezzwłocznego poinformowania pracowników o zaistniałym wypadku lub innych zdarzeniach nadzwyczajnych mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo osób trzecich.
 12. Osoby korzystające z usług AQUA fitclubu oświadczają, że nie mają przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania ćwiczeń fizycznych, przebywania na strefie mokrej oraz uczestniczą w zajęciach na własną odpowiedzialność.
 13. Klub nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie wydarzenia losowe uniemożliwiające Klientowi wykorzystanie opłaconych zajęć. Za wykupiony abonament miesięczny nie zwraca się wpłaconych pieniędzy.
 14. Klub nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy przechowywane w szafkach jak również rzeczy pozostawione w innych miejscach klubu.
 15. W przypadku zgubienia karty członkowskiej klub wydaje duplikat w cenie 10zł.
 16. W przypadku zgubienia opaski magnetycznej należy uiścić opłatę w wysokości 35zł.
 17. Kartę członkowską na czas pobytu należy zostawić w recepcji każdorazowo przy wejściu do klubu i odebrać przy wyjściu.
 18. Wszystkie karnety, zaproszenia, vouchery upominkowe w dniu przekroczenia daty ważności automatycznie tracą ważność i nie ma możliwości ich przedłużenia.
 19. Z usług klubu mogą korzystać osoby, które ukończyły 18. rok życia, posiadające ważny karnet lub wniosły jednorazową opłatę przed skorzystaniem z usług, osoby od 15. r.ż mogą korzystać z usług klubu jedynie z opiekunem lub za pisemną zgodą rodzica/opiekuna prawnego.
 20. Ćwiczący powinni opuścić pomieszczenia do ćwiczeń (salę fitness, Body Space, siłownię) oraz strefę mokrą 15 minut, a obiekt najpóźniej 5 minut przed zamknięciem.
 21. Każda osoba korzysta z urządzeń oraz usług na własną odpowiedzialność.
 22. Na terenie AQUA fitclub obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu, jak również spożywania alkoholu, środków odurzających oraz substancji psychotropowych.
 23. Wszyscy pracownicy klubu sprawują ogólny nadzór nad przestrzeganiem niniejszego regulaminu. Wszystkie osoby przebywające na terenie AQUA fitclubu zobowiązane są podporządkować się ich nakazom.
 24. Na obiekcie zainstalowane są i pracują urządzenia do monitoringu. Monitoring odbywa się w sposób ciągły w celu zapewnienia bezpieczeństwa jego gościom oraz mieniu przez nich wniesionemu na teren obiektu.
 25. Klub zastrzega sobie prawo do wykorzystania w celach marketingowych zdjęć wykonywanych na terenie klubu (za wyjątkiem zdjęć do karnetów). Jeżeli Klient nie wyraża zgody na wykorzystanie zdjęcia z jego osobą, proszony jest o poinformowanie recepcji klubu w formie pisemnej.
 26. AQUA fitclub nie odpowiada za wypadki i zdarzenia wynikłe z nieprzestrzegania przepisów niniejszego regulaminu.

REGULAMIN STREFY SPA

1. Strefa SPA jest integralną częścią AQUA fitclubu i obowiązują na jej terenie przepisy Regulaminu ogólnego oraz niniejszego Regulaminu.
2. Pracownik strefy SPA ma obowiązek respektowania prywatności Klienta.
3. Wykupienie masażu / zabiegu kosmetycznego jest równoznaczne ze złożeniem przez Klienta oświadczenia, że nie ma żadnych przeciwskazań zdrowotnych do korzystania z oferowanych usług oraz z deklaracją zapoznania się i akceptacji warunków niniejszego regulaminu.
4. Usługi wykonywane są jedynie po wcześniejszym umówieniu wizyty.
5. W trosce o wysoką jakość usług, Klient jest zobowiązany przyjść 5-10 minut przed wyznaczoną godziną w celu przygotowania się do masażu. Umówiona godzina masażu jest godziną rozpoczęcia zabiegu. W innym przypadku masaż zostanie skrócony o ilość spóźnionych minut.
6. W przypadku braku informacji dla personelu oraz spóźnienia się Klienta powyżej 15minut zastrzegamy sobie prawo do anulowania rezerwacji. Jest to równoznaczne z wykonaną usługą.
7. Klient zobowiązany jest odwołać termin świadczenia usługi najpóźniej 24h przed terminem dokonanej rezerwacji.
8. Personel strefy SPA zastrzega sobie prawo do odmówienia lub przerwania masażu / zabiegu klientowi z oznakami chorób skórnych i innych chorób zakaźnych. W przypadku braku wcześniejszego powiadomienia o ww. chorobach i uzyskaniu zgody na zabieg- opłata wniesiona przez klienta nie zostanie zwrócona. To samo dotyczy Klientów, którzy zachowują się nieadekwatnie do miejsca, w którym się znajdują.
9. Wykupione zaproszenie ważne jest 3 miesiące od daty zakupu z brakiem możliwości przedłużenia.
10. Termin wizyty należy ustalić najpóźniej dwa tygodnie przed końcem ważności zaproszenia. W razie późniejszego kontaktu obsługa nie gwarantuje wolnego terminu w okresie ważności wykupionej usługi.
11. Po upływie daty wypisanej na zaproszeniu masaż / zabieg kosmetyczny uznany jest za wykonany.
12. O ważności wykupionego pakietu masaży / zabiegów kosmetycznych decyduje data zakupu lub data pierwszej wizyty. Pakiet ważny jest maksymalnie 3 miesiące.
13. Opłaty za masaż / zabiegi kosmetyczne pobierane są przed lub bezpośrednio po wykonanej usłudze wg cennika i nie podlegają zwrotowi.
14. Karta stałego Klienta przysługuje jeśli Klient co najmniej raz w miesiącu korzysta z usług gabinetu masażu lub gabinetu kosmetycznego.
15. Promocje nie łączą się.